Energetikai tanúsítvány

 

Az energetikai tanúsítvány egy igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza, vagyis azt mutatja meg, hogy az adott ingatlan mennyire jól használja fel az energiát.

 

Az energetikai tanúsítvány kötelező adásvétel és bérbeadás esetén, amit a tulajdonosnak (eladó vagy bérbeadó) kell elkészíttetnie legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig és a vevő felé átadási, a bérlő felé bemutatási kötelezettség terheli.

 

Az adásvételi és bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a tanúsítvány azonosító kódját, és a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

 

Hiteles példánynak az országos elektronikus nyilvántartásban található, azonosító kóddal ellátott példány tekinthető. Az azonosító kód 3 betűből és 8 számjegyből áll, például: HET-12345678 (HET jelentése Hiteles Energetikai tanúsítvány).

 

Mit mutat meg az energetikai tanúsítvány?

 

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága. A besorolás a legkedvezőbb "AA++" kategóriától a legkedvezőtlenebb "JJ" kategóriáig terjed

 

 

Mikor szükséges az energetikai tanúsítvány?

 

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet alapján az alábbi esetekben kötelező a tanúsítvány:

 

Használt ingatlan esetén

 

- meglévő épületek vagy önálló rendeltetési egységek (lakás, iroda, üzlethelyiségek stb.) eladáskor (ellenérték fejében történő tulajdon átruházásakor).

 

- meglévő épületek vagy önálló rendeltetési egységek (lakás, iroda, üzlethelyiségek stb.) bérbeadásakor.

 

- 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

 

Új ingatlan esetén

 

- 2009. január 1. óta minden esetben kötelező a tanúsítvány elkészíttetése. Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően.

 

Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását megtagadhatja és az építmény használatát megtilthatja, ha az energetikai tanúsítvány számítása nem igazolja, hogy az építmény a rá vonatkozó energetikai követelményeknek megfelel.

 

Mikor nem szükséges az energetikai tanúsítvány?

 

- önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre.

 

- önálló rendeltetési egységekre (lakások, üzlethelyiségek, irodák) esetében kötelező a tanúsítvány megléte, amennyiben az egy 50 m2-nél nagyobb épületben találhatóak. Vagyis egy 20 m2-es garzonlakásra is kell tanúsítványt készíteni és egy 30 m2-es házrészre is, amennyiben az egy 50 m2-nél nagyobb épületben található. Nem kell tanúsítani azonban a fűtelten és hűtéssel nem rendelkező épületek, épületrészek, mint önálló rendletetési egységeket (például egy garázs).

 

- évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre. Üdülőépület lakóházzá való átminősítése esetében azonban a tanúsítvány megléte előírás.

 

- legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre.

 

- hitéleti célra használt épületre.

 

- nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre

 

- műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

 

- használati engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén.

 

- ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt.

 

- hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosítsáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

 

Meddig érvényes a tanúsítvány?

 

A tanúsítvány 10 évig hatályos, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az igazolás hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik. Új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti.

 

Kérdése van? Visszahívjuk!
Elfogadom az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat